Leveringsvoorwaarden TMS B.V. Producten & Diensten

15-12-2020

Artikel 1. Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze Leveringsvoorwaarden TMS B.V. Producten & Diensten en in de Gebruikersovereenkomst TMS B.V. Producten & Diensten de volgende definities:

“Afnemer”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratie heeft voltooid, alsmede een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Gebruikersovereenkomst met Leverancier is aangegaan;

“Correctief onderhoud” : herstellen van geconstateerde gebreken en storingen;

“Documentatie”: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij het TMS B.V. Platform;;

“Gebruiker”: Eenieder die middels door Afnemer verstrekte Log-in Gegevens actief is op het TMS B.V. Platform;

“Gebruikersovereenkomst”: de ‘Gebruikersovereenkomst TMS B.V. Producten & Diensten’ zoals gesloten tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot de TMS B.V. Producten & Diensten;

“TMS B.V. Agent”: een door TMS B.V. aan te wijzen derde die bevoegd is TMS B.V. Producten & Diensten te verkopen op basis van door TMS B.V. vastgestelde voorwaarden;

“TMS B.V. Platform”: de website van Leverancier, toegankelijk via een door TMS B.V. aan te wijzen URL waartoe Leverancier aan Afnemer en Gebruikers toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Leveringsvoorwaarden en de Gebruikersovereenkomst;

“TMS B.V. Producten & Diensten”: het geheel van door Leverancier te verstrekken producten en/of te verlenen diensten, zoals nader beschreven in de Gebruikersovereenkomst en waaronder doch niet uitsluitend Talent Manager, HR Manager, Performance Manager, Flex Manager, Talent-x, Teampeak, Quest en Opportunity Wall.; 

“TMS B.V. Support”: Het bieden van telefonische, schriftelijke en/of elektronische helpdeskondersteuning met betrekking tot het gebruik en het functioneren van het TMS B.V. Platform;

“Leverancier”: TMS B.V. c.q. één van haar dochtermaatschappijen die als leverancier optreedt;

“Leveringsvoorwaarden”: deze ‘Leveringsvoorwaarden TMS B.V. Producten & Diensten;

“Log-in Procedure”: de door Leverancier voorgeschreven procedure die Afnemer en Gebruiker dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot het TMS B.V. Platform, waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde versleutelde verbinding (Secure Sockets Layer);

“Log-in Gegevens”: uitsluitend voor Afnemer en/of Gebruiker bestemde code(s), waarmee toegang kan worden verkregen tot het TMS B.V. Platform;

“Medewerker”: een werknemer van Afnemer of Leverancier, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer dan wel Leverancier;

“Onvolkomenheid”: alle tekortkomingen van de het TMS B.V. Platform die aan het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende Documentatie in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van het TMS B.V. Platform die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;

“Registratie”: het via de Website invullen van een formulier waarmee gegevens van een toekomstige Afnemer worden vastgelegd;

“Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de TMS B.V. Producten & Diensten;

“Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Leverancier, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;

“Website”: de website van Leverancier, toegankelijk via de URL https://www.tmsgroup.org;

“Werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de Gebruikersovereenkomst, alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes en andere overeenkomsten met Leverancier die betrekking hebben op TMS B.V. Producten & Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Leverancier is gerechtigd de Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leverancier zal Afnemer zoveel mogelijk twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen, zowel per brief en/of mail als via het TMS B.V. Platform, informeren over de voorgenomen wijzigingen.
  Indien Afnemer niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Gebruikersovereenkomst , in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien Afnemer niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de mededeling van Leverancier vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
 3. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de TMS B.V. Producten & Diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar, zolang hierover nog geen akkoord is bereikt met Afnemer. TMS B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is TMS B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TMS B.V. anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht TMS B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Afnemer kan, nadat hij toegang heeft verkregen tot het TMS B.V. Platform uitbreiding verzoeken. Leverancier bevestigt de door Afnemer verzochte uitbreiding langs elektronische weg. Een addendum op de Gebruikersovereenkomst komt tot stand op het moment dat deze door beide partijen rechtsgeldig is ondertekend.

Artikel 3. Gebruiksrecht TMS B.V. Platform

 1. Leverancier verleent Afnemer hierbij het niet-exclusieve recht om het TMS B.V. Platform gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst  te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer en voor het in de Gebruikersovereenkomst  opgenomen aantal Gebruikers alsmede voor eventuele uitbreiding die tijdens de Gebruikersovereenkomst  worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt tevens in het recht de bij het TMS B.V. Platform behorende Documentatie te gebruiken.
 2. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Gebruikersovereenkomst  tot stand is gekomen.
 3. Afnemer zal het TMS B.V. Platform slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden. 
 4. Leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in het TMS B.V. Platform. Leverancier zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik, een en ander naar oordeel van Leverancier.

Artikel 4. Reikwijdte van het gebruiksrecht

 1. Afnemer mag niet toestaan dat het TMS B.V. Platform wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer, haar Medewerkers en haar Gebruikers.
 2. Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan het TMS B.V. Platform te gebruiken voor of door meer dan het aantal bij het sluiten van de Gebruikersovereenkomst  vermelde Gebruikers.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Gebruikersovereenkomst  of de Leveringsvoorwaarden over te dragen aan derden.

Artikel 5. Duur en einde Overeenkomst

 1. De Gebruikersovereenkomst  wordt aangegaan voor de periode van drie (3) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Gebruikersovereenkomst .
 2. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 5.1 wordt de Gebruikersovereenkomst  telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de Gebruikersovereenkomst ten minste drie (3) maanden voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk opzegt.
 3. TMS B.V. is gerechtigd de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Afnemer aan Leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat (de onderneming van) Afnemer zijn activiteiten staakt. De Gebruikersovereenkomst  eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de (onderneming van) Afnemer geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.
 4. De Gebruikersovereenkomst  kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst na te komen binnen één maand na de ingebrekestelling.
 5. Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.3 en 5.4.
 6. Bij beëindiging van de Gebruikersovereenkomst  zal Afnemer terstond het gebruik van het TMS B.V. Platform staken en gestaakt houden. Tevens zullen Afnemer en Gebruikers na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst  geen toegang meer hebben tot de TMS B.V. Platform en de daarin aanwezige gegevens. Leverancier zal bij beëindiging van de Gebruikersovereenkomst , om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Afnemer restitueren.
 7. De looptijd van de Gebruikersovereenkomst  wordt niet gewijzigd als gevolg van uitbreiding van het aantal Gebruikers door Afnemer tijdens de Gebruikersovereenkomst .
 8. Opzegging van een deel van de Gebruikersovereenkomst door Afnemer is slechts met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere Gebruikers en/of modules betreft en Afnemer daarbij uitdrukkelijk aangeeft welke specifieke Gebruikers en/of modules opgezegd dienen te worden.
 9. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer TMS B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TMS B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6. Vergoeding en betaling

 1. Alle door Leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Afnemer komen en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Afnemer is uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst eenmalige en periodieke vergoedingen verschuldigd. Deze vergoedingen worden nader bepaald in de Gebruikersovereenkomst. De vergoedingen dienen te worden voldaan aan Leverancier, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De vergoedingen zijn verschuldigd ongeacht of en in welke mate Afnemer gebruik maakt van het TMS B.V. Platform.
 4. Leverancier is gerechtigd de vergoeding jaarlijks aan te passen met eventuele prijswijzigingen, indien deze  (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2012 = 100). 
 5. Betaling van enige vergoeding door Afnemer geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen in de Gebruikersovereenkomst , steeds binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
 6. Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van dit artikel 6 niet of niet tijdig nakomt, dan zal Afnemer door Leverancier in gebreke worden gesteld middels een schriftelijke aanmaning of aanmaning per email. Indien binnen vijf (5) werkdagen na ingebrekestelling door Afnemer niet alsnog aan de betalingsverplichting is voldaan, dan is deze in verzuim zal per ingang van die datum, de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd zijn, per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zo lang Afnemer in verzuim is, zal Leverancier gerechtigd zijn de toegang tot het TMS B.V. Platform te blokkeren. Afnemer blijft Leverancier de overeengekomen vergoeding verschuldigd gedurende de periode dat toegang tot de TMS B.V. Platform is geblokkeerd
 7. Alle redelijke kosten die Leverancier zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, ten gevolge van het niet nakomen door Afnemer van zijn betalingsverplichtingen komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 7. Verplichtingen Leverancier

 1. Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig (minimaal 1 maal per dag) een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die Afnemer en Gebruikers middels de TMS B.V. Platform hebben ingevoerd. Deze back-up wordt enkel gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij Leverancier. Bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten, zoals een grote stroomstoring of brand. Deze back-up wordt niet aan Afnemer verstrekt. 
 2. Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die Afnemer en Gebruikers middels de TMS B.V. Platform hebben ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers.
 3. Behoudens het bepaalde in artikel 9.4 onthoudt Leverancier zich van het inzien van de gegevens die Afnemer en Gebruikers middels de TMS B.V. Platform bij Leverancier hebben geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. In dat geval is Leverancier verplicht zo mogelijk voor openbaarmaking Afnemer te informeren, opdat de openbaarmaking op de voor Afnemer minst schadelijke manier kan plaatsvinden.

Artikel 8. Verplichtingen en medewerking Afnemer

 1. Afnemer dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.
 2. Afnemer dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk of via het TMS B.V. Platform aan Leverancier mede te delen.
 3. Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 10 in acht te nemen.
 4. Indien Afnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Leveringsvoorwaarden niet nakomt, dan zal Afnemer door Leverancier schriftelijk of per email in gebreke worden gesteld. Indien Afnemer binnen vijf (5) werkdagen na ingebrekestelling niet alsnog zijn verplichtingen nakomt, dan is Leverancier gerechtigd om het gebruik van het TMS B.V. Platform door Afnemer te beperken.
 5. Afnemer draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de TMS B.V. Producten & Diensten.
 6. Afnemer staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de TMS B.V. Producten & Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
 7. Afnemer zal Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de TMS B.V. Producten & Diensten.

Artikel 9. Gebruiksregels

 1. Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Leverancier bij het gebruik van de TMS B.V. Producten & Diensten, en zal zich houden aan de gebruiksinstructies van Leverancier. Het is Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Leverancier.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan de TMS B.V. Producten & Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Leveringsvoorwaarden.
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels het TMS B.V. Platform bij Leverancier heeft geplaatst.
 4. Afnemer verplicht zich jegens Leverancier de TMS B.V. Producten & Diensten zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de TMS B.V. Producten & Diensten door andere Afnemers. Indien dit gebruik door Afnemer naar het oordeel van Leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal Leverancier contact opnemen met Afnemer teneinde specifieke voorwaarden met Afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Leverancier gerechtigd om het gebruik van het TMS B.V. Platform door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken.

Artikel 10. Support

 1. Gedurende de Gebruikersovereenkomst heeft Afnemer recht op support zoals beschreven in de Gebruikersovereenkomst.
 2. TMS B.V. Support omvat niet:
  1. diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
  2. structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, rapportages, importdefinities en koppelingen met software van derden;
  3. ondersteuning op locatie;
  4. het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van het TMS B.V. Platform;
  5. het converteren van bestanden;
  6. diensten ten aanzien van externe databases van derden, niet zijnde derde partij zoals genoemd in Artikel 9.1.; 
  7. installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Gebruikersovereenkomst omschreven diensten;
  8. support voor (bedienings-) software van andere producenten dan Leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit het TMS B.V. Platform kan worden opgestart;
  9. bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan het TMS B.V. Platform;
  10. het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
  11. support voor de internetverbinding;
  12. support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.
 3. Support mag slechts worden aangevraagd door functionarissen van Afnemer die daartoe op basis van de Gebruikersovereenkomst zijn aangewezen.
 4. Indien Leverancier in opdracht van Afnemer werkzaamheden met betrekking tot de onder 10.2 a) tot en met l) genoemde onderwerpen verricht, zal Leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 6, aan Afnemer apart in rekening brengen conform de alsdan bij Leverancier geldende prijzen en gemaakte kosten.

Artikel 11. Beschikbaarheid

 1. Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot het TMS B.V. Platform.
 2. Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot het TMS B.V. Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer TMS B.V. Producten & Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Leverancier met zich meebrengt. Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Afnemer tijdig te informeren.

Artikel 12. Log-in Procedure

 1. Afnemer en Gebruikers zijn verplicht de Log-in Procedure te volgen.
 2. Leverancier is gerechtigd om de Log-in Procedure naar eigen inzicht aan te passen. Leverancier zal Afnemer en Gebruikers hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 3. Afnemer en Gebruikers dienen zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens. De Log-in Gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer. Afnemer en de Gebruikers zijn ten aanzien van de Log-in Gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Log-in Gegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 13 TMS B.V. Platform 

 1. Leverancier verschaft aan Afnemer en Gebruikers toegang tot het TMS B.V. Platform door middel van het verstrekken van Log-in Gegevens.
 2. De Leverancier heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Afnemer en/of Gebruikers tot het TMS B.V. Platform voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot het TMS B.V. Platform en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Leverancier. Geen van de in de Gebruikersovereenkomst of de Leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier op of in het TMS B.V. Platform, of Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.
 3. Leverancier vrijwaart Afnemer voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe Afnemer ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door Afnemer, overeenkomstig de Gebruikersovereenkomst en de Documentatie, van het TMS B.V. Platform of enig deel daarvan, mits Afnemer Leverancier onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, Afnemer aan Leverancier toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en mits Afnemer daarbij op eerste verzoek van Leverancier alle relevante informatie en andere medewerking aan Leverancier verstrekt.
 4. Indien een gerechtelijk verbod op het gebruik door Afnemer van het TMS B.V. Platform is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als bedoeld in artikel 15.3 dan wel, naar het oordeel van Leverancier, de kans bestaat dat het TMS B.V. Platform het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Leverancier het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor Afnemer het recht te verkrijgen het TMS B.V. Platform te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Leveringsvoorwaarden; (II) het TMS B.V. Platform te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Gebruikersovereenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden, evenals de uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden toegekende rechten, te beëindigen.
 5. Onverminderd het in artikel 15.3 bepaalde, is Leverancier uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens Afnemer voor zover een vordering verband houdt met (I) gebruik van het TMS B.V. Platform in samenhang met niet door Leverancier geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij het TMS B.V. Platform op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn; (II) onjuist gebruik van het TMS B.V. Platform of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van het TMS B.V. Platform als die door een andere (rechts)persoon dan Leverancier is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door Leverancier van de uitdrukkelijke instructies van Afnemer. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel.
 6. Afnemer erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van Leverancier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 15 alsmede in artikel 16.
 7. Leverancier is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van het (intellectuele eigendomsrechten op het) TMS B.V. Platform en de Documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van het TMS B.V. Platform. Het is Afnemer niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
 2. In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 50.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot EUR 10.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is Leverancier nimmer aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verminking of verlies van data voortvloeiend uit handelen van Afnemer of door Afnemers aangedragen toeleveranciers of afnemers, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade hiervan, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
 4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van het TMS B.V. Platform.
 5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Afnemer of van derden, van apparatuur van Afnemer, Leverancier of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Leverancier of derden.
 6. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels het TMS B.V. Platform bij Leverancier worden geplaatst.
 7. Voor zover Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Leverancier is verzekerd. Leverancier zal Afnemer op eerste verzoek afschrift van de verzekeringspolis doen toekomen.
 8. Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de TMS B.V. Producten & Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.
 9. Afnemer erkent en aanvaardt dat het TMS B.V. Platform nimmer perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle Onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.
 10. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Gebruikersovereenkomst of de Leveringsvoorwaarden, tenzij Afnemer deze aanspraken jegens Leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien Afnemer de schade zelf zou hebben geleden.
 11. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Afnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
 12. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Afnemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien Afnemer nalaat Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.
 13. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 16. Privacy

 1. Voor zover Afnemer met gebruikmaking van het TMS B.V. Platform persoonsgegevens verwerkt is Afnemer daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Afnemer staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Leverancier zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Afnemer en overeenkomstig de instructies van Afnemer, waaronder mede begrepen het bepaalde in de Gebruikersovereenkomst.
 2. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Gebruikersovereenkomst tussen Leverancier en Afnemer en/of de door Afnemer in het kader van de Gebruikersovereenkomst verwerkte gegevens die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan Leverancier toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 3. Leverancier mag delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van artikel 22.1, waarbij Leverancier verantwoordelijk blijft voor de naleving van de Gebruikersovereenkomst. Leverancier ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de Gebruikersovereenkomst en deze Leveringsvoorwaarden.

Artikel 17. (Leverings)termijnen

Alle (leverings)termijnen worden door Leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Leverancier op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met Afnemer. Afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

Artikel 18. Uitsluiting

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Gebruikersovereenkomst is opgenomen, geeft Leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de TMS B.V. Producten & Diensten en wijst Leverancier hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de TMS B.V. Producten & Diensten.

Artikel 19. Overmacht

 1. Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Gebruikersovereenkomst of de Leveringsvoorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier, transportproblemen en stakingen.
 2. Indien Leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan zes (6) weken zal duren, heeft de andere partij het recht de Gebruikersovereenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig zijn.

Artikel 20. Overige bepalingen

 1. Leverancier kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Leveringsvoorwaarden of de Gebruikersovereenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming, een TMS B.V. Agent of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze Leveringsvoorwaarden eveneens van toepassing op Afnemer.
 2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Gebruikersovereenkomst of de Leveringsvoorwaarden dient via het TMS B.V. Platform dan wel schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de Gebruikersovereenkomst.
 3. Indien enige bepaling uit de Gebruikersovereenkomst of uit deze Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Gebruikersovereenkomst of deze Leveringsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 4. Vertraging of verzuim van de zijde van Leverancier met betrekking tot het jegens de Afnemer geldend maken van enig recht dat Leverancier op grond van de Gebruikersovereenkomst of de Leveringsvoorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de Gebruikersovereenkomst of Leveringsvoorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.
 5. De Gebruikersovereenkomst en de Leveringsvoorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de TMS B.V. Producten & Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 6.4 kan de Gebruikersovereenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel Afnemer als Leverancier ondertekende overeenkomst.
 6. De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Leverancier uitdrukkelijk is aanvaard.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Leveringsvoorwaarden en de Gebruikersovereenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Leveringsvoorwaarden of de Gebruikersovereenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Den Haag voorgelegd.

***

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound